Điều khoản Điều kiện

Tất cả người dùng của trang web này đồng ý rằng việc truy cập và sử dụng trang web của họ phải tuân theo các điều khoản sử dụng (T&C) được nêu trong thông báo này, cũng như tất cả các luật quốc tế, liên bang, tiểu bang và địa phương hiện hành. Tất cả quyền truy cập hoặc sử dụng trang web được thực hiện với rủi ro riêng của người dùng trang web.

Các điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Bằng cách mua hàng từ Lalicat.com, người dùng trang web hiểu và đồng ý rằng Lalicat.com có ​​thể chia sẻ thông tin cá nhân và giao dịch cụ thể với các công ty khác nhằm mục đích xử lý giao dịch của bạn, bao gồm ngăn chặn gian lận, giao hàng trực tiếp của nhà cung cấp và tín dụng ủy quyền thẻ.

Nhận xét và bất kỳ nội dung nào khác do người dùng trang web đăng trên trang web này phải tuân theo thỏa thuận Nội dung do Người tiêu dùng Tạo của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý rằng:

Lalicat.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc không thể truy cập trang web.

Trang web có thể chứa các lỗi không cố ý.

Người sử dụng trang web tự chịu trách nhiệm về mọi chi phí liên quan đến việc bảo dưỡng bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để truy cập và sử dụng trang web này.

Trang web này và tất cả nội dung của nó được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” mà không có bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm về tiêu đề hoặc bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Bất kỳ hành động nào liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc bất kỳ giao dịch nào với Lalicat.com phải được đưa ra tòa án tiểu bang hoặc liên bang đặt tại Hoa Kỳ.

NỘI DUNG TRANG WEB

Tất cả nội dung bao gồm, nhưng không giới hạn, mô tả văn bản, hình ảnh, đồ họa và video, cũng như sự sắp xếp hoặc tương tác của chúng, đều phải tuân theo bản quyền được nắm giữ hoặc cấp phép cho Lalicat.com hoặc bất kỳ và tất cả các công ty liên kết của nó các thực thể. Bản sao điện tử hoặc bản in của các trang hoặc nội dung từ trang web này chỉ được phép cho các mục đích cá nhân và phi thương mại. Nghiêm cấm bất kỳ người sử dụng trang web nào sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tạo ra các tác phẩm phái sinh, hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào của trang web này bằng bất kỳ cách nào. Tất cả các hoạt động sử dụng nội dung khác đều bị cấm trừ khi được Lalicat.com hoặc bất kỳ tổ chức liên kết nào của Lalicat.com hoặc bất kỳ tổ chức liên kết nào của Lalicat.com cho phép bằng văn bản trừ khi được cho phép.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẢN PHẨM

Lalicat.com và bất kỳ tổ chức liên kết nào của nó không chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản nào được cho là do các sản phẩm được bán thông qua bất kỳ kênh kinh doanh nào.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Trang web này có thể có lỗi đánh máy hoặc sự không chính xác và có thể không hoàn chỉnh hoặc không cập nhật. Lalicat.com có ​​quyền sửa chữa mọi sai sót, không chính xác, hoặc thiếu sót (kể cả sau khi đơn hàng đã được gửi) và thay đổi, cập nhật thông tin bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những sai sót, không chính xác hoặc thiếu sót như vậy có thể liên quan đến giá cả và tình trạng còn hàng, và Lalicat.com có ​​quyền hủy bỏ hoặc từ chối chấp nhận bất kỳ đơn hàng nào đã đặt dựa trên thông tin giá cả hoặc tình trạng còn hàng không chính xác. Lalicat.com xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào.

Lalicat.com có ​​quyền chất vấn, từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào mà nó cho rằng có thể được thực hiện với mục đích xấu.

Trang web này và tất cả nội dung của nó được cung cấp “nguyên trạng” với tất cả các lỗi. Lalicat.com không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, đối với trang web này, nội dung của nó hoặc thông tin có sẵn trên hoặc thông qua trang web này. Trừ khi có quy định khác theo luật hiện hành, Lalicat.com, các tổ chức liên kết của nó, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu của họ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào thuộc tính web của công ty.

Lalicat.com không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về bất kỳ trang web nào có thể được truy cập thông qua trang web Lalicat.com. Các trang web này được vận hành độc lập và không được kiểm soát bởi Lalicat.com, và chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho người sử dụng trang web Lalicat.com. Không có sự chứng thực của các trang web này hoặc chủ sở hữu của chúng. Người dùng trang web Lalicat.com nên quyết định xem họ có muốn tương tác với các trang web độc lập này hay không.

QUÁ TRÌNH THANH TOÁN

Tổng số tiền của đơn đặt hàng của bạn bao gồm mọi khoản thuế hiện hành, vận chuyển và xử lý sẽ bị tính phí tại thời điểm thẻ của bạn được chấp thuận. Nếu số tiền được tính vượt quá hạn mức tín dụng của bạn, bạn sẽ được thông báo trong quá trình thanh toán và đơn đặt hàng với số tiền đó sẽ không được chấp nhận.

NHẬN XÉT SẢN PHẨM

Lalicat.com sẽ đăng bất kỳ thông báo thu hồi sản phẩm hoặc sản phẩm an toàn nào lên trang này của trang web.

CÂU HỎI

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc vận chuyển hoặc giao đơn đặt hàng của mình, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây .

dùng thử miễn phí

Chúng tôi cung cấp 3 ngày dùng thử miễn phí cho tất cả người dùng mới

Không có giới hạn về tính năng

By clicking "accept", you agree to use Cookies to optimize the information presented to you, and analyze the traffic of our website.
If you want to opt out of our cookies, please read our Cookie Policy for your guidance.